แผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2563

ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

           1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) ((คลิก))

         1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD  และแบบฟอร์มสรุปผลHRD  ((คลิก))

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม ((คลิก))

                   2.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ((คลิก))

                   2.1.3 สถิติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา  ((คลิก))

                   2.1.4 แบบตอบรับรายชื่อที่ได้รับคัดเลือก ((คลิก))

                   2.1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมประจำเดือน ((คลิก))

                   2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ ((คลิก))

                   2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ((คลิก))

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 หนังสือเวียนการเข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

                   2.2.3 เนื้อหาบทเรียน เอกสารประกอบ ((คลิก))

                   2.2.4 ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม ((คลิก))

                   2.2.5 วีดิโอกิจกรรมภาพรวม ((คลิก))

          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 หนังสือเวียนการทำแบบทดสอบและแบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ((คลิก))

                   2.3.2 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ((คลิก))

                   2.3.3 แบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

                   2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

                       2.3.5 สรุปผลการประเมินติดตาม ((คลิก))

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ((คลิก))

                   2.4.2 สรุปผลการประเมินความพึงใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (IDP) ((คลิก))


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
Accept
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
Accept
Decline