รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562

ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (IDP) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 • คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ 51/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (((คลิก)))
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (((คลิก)))
 • ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (((คลิก)))
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ((คลิก))
 • แบบรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP.A) 

         - IDP-A  รอบการประเมิน 2/2562 ((file s13)) 

           - แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 2/2562 ((file s18))

 • แบบรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP.B)

        -IDP-B ((file s14))

 • ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ครั้งที่2/2562 ((file s17)) ((file s15))  ((file s22))
 • หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 ((file s19))
 • ผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวม รอบที่ 2/2562 ((file s16)) ((file s20))
 • โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบการประเมินที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  • โครงการการพัฒนาด้านความรู้และทักษะที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (Competency) โดยใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ CoP ประกอบด้วย ((file s12))((file s23-1-49)) ((file s23-50-94))

  -    หนังสืออนุมัติโครงการฝึกอบรมดารทดลองใช้งานระบบ e - Movement ที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชนในการเคลื่อนย้ายสัตว์

 • ซากสัตว์ สำหรับปฏิบัติงานในระดับอำเภอ   

 • -        แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ CoP1 ด้าน Competency       

1.แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

1.1 โครงการและแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.2แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 (Pre-Post test) 

1.3บทสรุปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)

1.4 การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

1.5 รูปภาพประกอบกิจกรรม 

Ÿ   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

(1) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ((s01))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ((file s07))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ((file s08))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind)ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

(2) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

++ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ e - Movement (ใหม่) ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ((file s06)) 

++หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ e - Movement (ใหม่) ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

++ โครงการอบรมศึกษาการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ((file s02))

++หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมศึกษาการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการอบรมวิชาความรู้ด้านวัคซีนวิทยาศาสตร์ของงานสัตวแพทย์ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ((file s03))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมวิชาความรู้ด้านวัคซีนวิทยาศาสตร์ของงานสัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 2562

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 ((file s09))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ปีงบประมาณ 2562

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

(3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรช่วงเวลา พัฒนาระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ((file s04))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++  โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และแนวทางเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ พัฒนาระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ((file s10))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++  โครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และแนวทางเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

(4) งานการเงินและบัญชี

++โครงการอบรมการขอรับแผนการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนาญ ช่วงเวลาพัฒนาวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ((file s05))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมการขอรับแผนการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนาญ ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4  

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพัฒนาวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562 ((file s11))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4  

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
Accept
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
Accept
Decline
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
Accept
Decline