แผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2566

ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

   1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) ((คลิก))

   1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD  และแบบฟอร์มสรุปผลHRD ((คลิก))

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

    2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม((คลิก))

                   2.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ((คลิก))

                   2.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มไลน์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ((คลิก))

                   2.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะดิจิทัล หลักสูตร "แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ" ((คลิก))

  2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

                   2.2.1 หนังสือเชิญการเข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

            2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

                  2.2.3 เนื้อหาบทเรียน การดำเนินกิจกรรม ((คลิก))

                   2.2.4 คู่มือการลงทะเบียน ระบบ TDGA E-Learning ((คลิก))

  2.3 หลักฐานการการเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม

                2.3.1 ใบประกาศผ่านการพัฒนา ((คลิก))

                 2.3.2 แจ้งให้ ดำเนินการทำแบบประเมินฯ ใน Google form ((คลิก))

                  2.3.3 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม((คลิก))

                  2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ((คลิก))

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 ภาพถ่ายติดตามการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม((คลิก))

                   2.4.2 แบบสังเกตุพฤติกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ ((คลิก))


บันทึกการตั้งค่า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Cookies user preferences)
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ