♥ ITA2565 >>>>>>

♣ คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (((คลิก)))

♣ คู่มือการประเมิน ITA 2022 (((คลิก)))

♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 (((คลิก)))

♣ แบบรายงานรายชื่อบุคลากรภายใน (IIT)  (((คลิก)))

 

♥ ITA2564 >>>>>>

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (((คลิก)))

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (((คลิก)))

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (((คลิก)))

แบบรายงานรายชื่อบุคลากรภายใน (IIT)  (((คลิก)))

 

♥ ITA2563 >>>>>>

 ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 << คลิก >> 

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  << คลิก >>

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 << คลิก >>

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ << คลิก >>

 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1953/2562 เรื่อง คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดชัยนาท  << คลิก >>

 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1065/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ << คลิก >>

 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 108/2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชัยนาท << คลิก >>

♥ ITA2562 >>>>>>

√ คำสั่ง ITA 2562  <<คลิก>>

√ คู่มือ ITA 2562  <<คลิก>>

√ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดชัยนาท <<คลิก>>

√ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาของกรมปศุสัตว์ <<คลิก>>

√ รายละเอียดการติดตาม ITA 2562  <<คลิก>>

√ ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0 <<คลิก>>

 ♣ มาตรการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ระดับกรม/ระดับจังหวัด

♦ การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562  <<คลิก>>

♦ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  <<คลิก>>

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ <<คลิก>>

♦ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ <<คลิก>>

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <<คลิก>>

ระดับหน่วยงาน

♦ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  <<คลิก>>

♦ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท <<คลิก>>

♦ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการ กลไก ภายในเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  <<คลิก>>

 

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 <<<คลิก>>>

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


บันทึกการตั้งค่า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Cookies user preferences)
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ