รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562

ภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (IDP) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 • คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ 51/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (((คลิก)))
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (((คลิก)))
 • ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (((คลิก)))
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ((คลิก))
 • แบบรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP.A) 

         - IDP-A  รอบการประเมิน 2/2562 ((file s13)) 

           - แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 2/2562 ((file s18))

 • แบบรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP.B)

        -IDP-B ((file s14))

 • ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ครั้งที่2/2562 ((file s17)) ((file s15))  ((file s22))
 • หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 ((file s19))
 • ผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวม รอบที่ 2/2562 ((file s16)) ((file s20))
 • โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบการประเมินที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  • โครงการการพัฒนาด้านความรู้และทักษะที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (Competency) โดยใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ CoP ประกอบด้วย ((file s12))((file s23-1-49)) ((file s23-50-94))

  -    หนังสืออนุมัติโครงการฝึกอบรมดารทดลองใช้งานระบบ e - Movement ที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชนในการเคลื่อนย้ายสัตว์

 • ซากสัตว์ สำหรับปฏิบัติงานในระดับอำเภอ   

 • -        แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ CoP1 ด้าน Competency       

1.แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

1.1 โครงการและแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.2แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 (Pre-Post test) 

1.3บทสรุปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)

1.4 การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

1.5 รูปภาพประกอบกิจกรรม 

Ÿ   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

(1) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ((s01))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ((file s07))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ((file s08))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการหลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind)ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

(2) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

++ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ e - Movement (ใหม่) ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ((file s06)) 

++หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ e - Movement (ใหม่) ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

++ โครงการอบรมศึกษาการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ((file s02))

++หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมศึกษาการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการอบรมวิชาความรู้ด้านวัคซีนวิทยาศาสตร์ของงานสัตวแพทย์ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ((file s03))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมวิชาความรู้ด้านวัคซีนวิทยาศาสตร์ของงานสัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 2562

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ช่วงเวลาพัฒนาระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 ((file s09))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ปีงบประมาณ 2562

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

(3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

++ โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรช่วงเวลา พัฒนาระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ((file s04))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++  โครงการพัฒนาความรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และแนวทางเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ พัฒนาระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ((file s10))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++  โครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และแนวทางเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4 

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

(4) งานการเงินและบัญชี

++โครงการอบรมการขอรับแผนการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนาญ ช่วงเวลาพัฒนาวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ((file s05))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ

++ โครงการอบรมการขอรับแผนการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนาญ ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4  

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ

++โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพัฒนาวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562 ((file s11))

++ หนังสือเข้าร่วมการฝึกอบรบสัมมนาฯ 

++ โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 

++ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

++ แบบติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาฯ CoP3 และ CoP4  

++ ภาพประกอบกิจกรรมฯ 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


บันทึกการตั้งค่า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Cookies user preferences)
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ