การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

     + คำสั่ง เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ((คลิก))

     + คำสั่ง เลขที่ 22/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 ((คลิก))

การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     + หน่วยงานย่อย                   -แบบ ปค. 1    -แบบ ปค. 4

    + ราชการส่วนภูมิภาค           -แบบ ปค. 1    -แบบ ปค. 4       

 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

    +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ((คลิก))

 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

        +  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((คลิก))

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ((คลิก))

     + ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ((คลิก))

    + ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ((คลิก))

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561  ((คลิก))

 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ((คลิก))

 แบบฟอร์มการควบคุมภายใน (Down Load)

    <<แบบ ปค. 1>>  <<แบบ ปค. 4>>   <<แบบ ปค. 5>>   << รวมแบบฟอร์ม ปค.1-6 >>

     <<คำอธิบายแบบรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)>>

          <<คำอธิบายแบบรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)>>

       

บทความ/วิชาการ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง