++ คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

++ แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  new

++ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

            ประจำปี พ.ศ. 2564 ((รอบ 6 เดือน))    ((รอบ 12 เดือน)) 

          รายงานกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2564

++ ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาทใสสะอาด 

++ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมปศุสัตว์

++ แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

++ การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

++ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

            ประจำปี พ.ศ. 2563 ((รอบ 6 เดือน))     ((รอบ 12 เดือน))  new

            ประจำปี พ.ศ. 2562  ((รอบ 12 เดือน))

++ เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แลการรณรงค์สร้างค่านิยมความพอเพียง

++ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้

++ แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

++ คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ  ((ชุดที่ 1))    ((ชุดที่ 2 ))

++ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)