วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจติดตามและต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดในโครงการปศุสัตว์ OK ในเขตพื้นที่อ.วัดสิงห์ และอ.หันคา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในโครงการปศุสัตว์ OK อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค